www.terberk.be
Rustoord Ter Berk Anzegem, logo

Opdracht van Ter Berk Rustoord

In de gemeente Anzegem organiseert Ter Berk een woon- en zorgcentrum in het belang van de zorgvragende bejaarde medemens. Wij geven voorrang aan de inwoners van de regio of aan hen die er binding mee hebben.

Het initiatief steunt op de christelijke levensbeschouwing en vindt zijn specifieke inspiratie in het werk van de heilige Vincentius a Paulo, die oog had voor de armste in velerlei opzichten.

De verstrekte woongelegenheid en zorg kaderen in de evoluerende vraag van de bejaarde en zijn familie en respecteren de resterende zelfstandigheid. De gebruikte hulpmiddelen zijn afgestemd op de evolutie van de technologie.

Wij schenken aandacht aan huiselijkheid en privacy.

Wij engageren ons, waar wenselijk, tot palliatieve zorg.

Onze deskundigheid optimaliseren wij via bijscholing, opleiding en informatie-uitwisseling.
Dit draagt bij tot kwaliteitsvolle zorg.

Alles gebeurt zonder winstoogmerk en tegen een voor de hulpvrager zo gunstig mogelijke prijs / kwaliteitsverhouding.

Naast het woonzorgcentrum biedt Ter Berk zowel kortverblijf aan als ambulante en semi-ambulante diensten, die aansluiten op thuis- en mantelzorg. Tevens willen wij een informatiecentrum zijn voor de senioren uit de regio en hun familie. Overleg en dialoog met OCMW, mutualiteiten, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, huisartsen en diensten voor palliatieve zorg zijn hierbij van essentieel belang.

Wij hebben oog voor alle medewerkers voor wie wij de werkomstandigheden zo passend als mogeijk willen houden. Flexibiliteit en inspraak, waarderling en correcte verloningspolitiek zijn geen holle woorden.